" Bijna energie neutraal


ik BEN mee

We care about the future

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en zelfs in heel Europa. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Concreet wil dat zeggen dat eerst het maximum geïnvesteerd wordt om het warmteverlies van de woning te beperken, om later het nodige vermogen op te wekken met een maximum aan groene energie.

Ik BEN nu al

Wie vandaag al zijn BEN-woning bouwt maakt een slimme keuze. De extra investeringen in energie besparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Bovendien wordt de BEN-woning extra beloond in de vorm van stevige premies, kortingen op onroerende voorheffing en bij sommige banken een voordeliger krediet.

Hoe BEN ik?

Een woning kan slechts BEN zijn door een combinatie van verschillende energiebesparende factoren zoals voldoende isolatie van dak, vloeren, muren, ramen en deuren, het plaatsen van een wettelijk verplicht ventilatiesysteem en hernieuwbare energie als belangrijkste of bijkomende energiebron.
Een BEN woning is niet gelijk aan een lage energie woning. Voor een BEN woning moet je aan 7 onderstaande voorwaarden voldoen.


1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.
Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt. E30 halen is niet zo moeilijk. 1 woning op 25 met bouwaanvraag in 2012 voldeed al aan E30.

2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40.
Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,...). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. Al sinds 1 januari 2012 moeten in Vlaanderen alle nieuwbouwwoningen een K-peil hebben van maximum 40. Op dit punt verandert er dus niets. Vandaar dat je verder moet gaan investeren in hernieuwbare energie om de norm te behalen.

3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.

De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².
Op dit punt verandert er niets. Deze eis geldt nu al.

5. Het risico op oververhitting is beperkt
In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh. Deze eis geldt nu al. Alleen is de berekeningsmethode anders geworden.

6. Verplichte ventilatievoorzieningen
Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010. Op dit punt is er geen verschil met de huidige EPB-eisen.

7. Minimumaandeel hernieuwbare energie
Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.